Všeobecné obchodné podmienky k e-shopu

Všeobecné obchodné podmienky k e-shopu

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Silvia Dutková – FINAP Consulting, IČO: 50097636, miesto podnikania: 916 32 Hôrka nad Váhom 164, Slovenská republika (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje on-line produkty na webovej stránke predávajúceho https://www.finapconsulting.sk/eshop/ na základe zmluvného vzťahu a podľa týchto VOP.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu on-line produkty prostredníctvom webovej stránky https://www.finapconsulting.sk/eshop/ (ďalej len „e-shop“), ktorého je prevádzkovateľom.

Údaje predávajúceho:

On-line produktmi sa na tieto účely rozumejú jednotlivé vzory pracovnoprávnych dokumentov alebo balíky obsahujúce viaceré vzory pracovnoprávnych dokumentov a ďalšie súvisiace on-line materiály (textové, tabuľkové) poskytované predávajúcim (ďalej len „produkty“).

Produkty tohto e-shopu sú určené pre osoby, ktoré dovŕšili 16 rokov!

2. Objednávanie produktov

Kupujúci svoju objednávku uskutočňuje odoslaním vyplneného objednávkového formulára umiestneného v e-shope. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci po odoslaní objednávky prijme na ním uvedený e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré bude obsahovať:

3. Platobné a dodacie podmienky

Kúpne ceny uvedené pri produktoch v e-shope sú aktuálne a konečné (bez ďalších skrytých poplatkov).  

Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby za produkty:

Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, bez ohľadu na spôsob platby za produkty. 

Objednané produkty budú kupujúcemu zaslané na ním uvedený e-mail bezodkladne od pripísania platby na bankový účet predávajúceho. V prípade technických problémov súvisiacich s odosielaním produktov na strane predávajúceho, je predávajúci povinný odoslať produkty kupujúcemu najneskôr do 24 hodín od dňa zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.

4. Informácie k produktom

Produkty v e-shope sú autorským dielom predávajúceho, vytvorené v spolupráci s advokátskou kanceláriou LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o. a aktualizované podľa platnej legislatívy v čase zakúpenia kupujúcim.

Produkty majú iba informatívny a nápomocný charakter, nie sú prispôsobené osobitným požiadavkám kupujúceho vzhľadom na konkrétne situácie v praxi, ani nenahrádzajú komplexné právne poradenstvo, ale slúžia len ako pomôcka k vytvoreniu dokumentov kupujúcim.

Ich použitie v praxi môže viesť k vzniku škody v prípade ich nesprávneho alebo nevhodného použitia, pričom predávajúci nenesie za takúto škodu zodpovednosť a kupujúci uvedené berie na vedomie. Predávajúci odporúča na predídenie vzniku prípadnej škody konzultovať použitie produktov so subjektom poskytujúcim právne poradenstvo. 

Produkty a súvisiace materiály sú vytvorené v nasledovných formátoch:

Na dodanie zakúpených produktov musí kupujúci vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Na otvorenie a používanie produktov a súvisiacich materiálov je potrebné, aby mal kupujúci nainštalované také programy, ktoré sú schopné otvoriť súbory/adresár s nasledovnými príponami: .pdf, .docx, .xlsx, .zip. V popise každého produktu, resp. balíku produktov v e-shope je vždy uvedené, v akom formáte kupujúci vybrané produkty prijme.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie alebo omeškanie dodania produktov z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy kupujúcim, nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho alebo iných technických príčin na strane kupujúceho.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

Kupujúci má právo na:

Kupujúci je oprávnený produkty upravovať a prispôsobovať svojim potrebám. Je výhradne vecou kupujúceho, akým spôsobom produkty použije (okrem ich zverejňovania, šírenia a sprístupňovania v zmysle tohto bodu týchto VOP), avšak za spôsob použitia produktov preberá kupujúci plnú a bezvýhradnú zodpovednosť. 

Kupujúci nie je oprávnený zakúpené produkty zverejňovať, šíriť a sprístupňovať tretím stranám, či už bezplatne alebo za odplatu a nie je oprávnený ich využívať ani na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie zakúpených produktov bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú predávajúcemu v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

V prípade hrubého porušenia týchto VOP alebo úmyselného zneužitia produktov sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je dodanie elektronických vzorov dokumentov poskytnutím služby, ktorá je poskytnutá so súhlasom kupujúceho a kupujúci týmto vyhlasuje, že bol informovaný o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Vzory dokumentov preto nie je možné vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovných dní od zakúpenia ani po jej uplynutí.

8. Reklamačný poriadok

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v nasledovných situáciách zapríčinených na strane predávajúceho:

Kupujúci je oprávnený podať písomnú reklamáciu zakúpených produktov e-mailom na: eshop@finapconsulting.sk, zaslať poštou na adresu predávajúceho, alebo doručiť iným preukázateľným spôsobom.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o dôvode na reklamáciu mohol dozvedieť.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie a určiť spôsob jej vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (e-mailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za chybný produkt sa nepovažuje taký, ktorý nie je v súlade s legislatívnymi zmenami prijatými až po zakúpení produktu.

Reklamačný protokol musí obsahovať:

9. Ochrana osobných údajov kupujúceho (GDPR)

V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), je každý prevádzkovateľ, ktorým je predávajúci, povinný pri získavaní osobných údajov dotknutej osoby, ktorou je kupujúci, poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov.

Kupujúci vykonaním objednávky v e-shope poskytuje v zmysle GDPR predávajúcemu osobné údaje za účelom spracovania elektronickej objednávky v zmysle týchto VOP, zúčtovania platby za produkty, doručenia produktov, nevyhnutnej komunikácie s kupujúcim a prípadného poskytnutia iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi  e-shopu najmä  v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

Osobné údaje, ktoré predávajúci o kupujúcom spracúva, sú v rozsahu identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov kupujúceho, údajov o objednávkach a zakúpených produktoch a údajov nevyhnutných na uskutočnenie platby za produkty. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim v rámci objednávky je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude môcť predávajúci s kupujúcim uzatvoriť zmluvný vzťah a následne plniť záväzky z neho vyplývajúce.

Predávajúci je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje kupujúceho v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho, uzatvorenie zmluvy a jej plnenie v zmysle osobitných predpisov.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje kupujúceho aj za účelom zasielania personalizovaných informácií (informácie o zľavách, aktuálnych novinkách a pod. súvisiacich so zakúpenými produktmi) na základe oprávneného záujmu predávajúceho v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a to po dobu 1 roka. Kupujúci môže namietať voči takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov písomným zaslaním námietky alebo telefonicky (kontaktné údaje v bode 1 týchto VOP).

Pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje budú alebo môžu byť v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené obchodným partnerom predávajúceho, ktorí zabezpečujú podporné služby:

V špecifických prípadoch môže byť umožnený prístup k osobným údajom aj ďalším subjektom ako napr. advokát/právnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní (najmä v priebehu správneho či trestného konania).

Doba uchovávania osobných údajov:

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje v objednávkovom formuláre sú pravdivé a je si vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Kupujúci si môže uplatniť vyššie uvedené práva najmä písomne, a to zaslaním žiadosti na e-mail alebo poštovú adresu (uvedené v bode 1 týchto VOP).

Uplatnenie práva kupujúcim je bezplatné. Ak je žiadosť kupujúceho zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, predávajúci môže:

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu, nebudú zverejnené, ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

10. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na: eshop@finapconsulting.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS") v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z.. a návrh môže kupujúci podať spôsobom v zmysle ust. § 12 tohto zákona. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo zmluvy alebo súvisiaceho so zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak kupujúci pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že kupujúci pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109).

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky