Spracúvanie osobných údajov z kontaktného formulára

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

"Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, názov spoločnosti (nepovinné), telefón, e-mailová adresa a osobné údaje v rozsahu správy prevádzkovateľovi, ktorým je: Ing. Silvia Dutková - FINAP Consulting, s miestom podnikania: 916 32 Hôrka nad Váhom 164, IČO: 50097636. Uvedené osobné údaje poskytujem  prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na www.finapconsulting.sk a za účelom vybavovania podnetov a otázok adresovaných prevádzkovateľovi. Zároveň vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas dávam na dobu určitú po dobu 1 roka od poslednej komunikácie a mám právo ho kedykoľvek odvolať."

Účel kontaktného formulára

Kontaktný formulár slúži na nasledovné účely:

Tento kontaktný formulár nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov, ani pre záujemcov o prácu.

Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb z kontaktného formulára

V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov.

Na to, aby sme Vaše osobné údaje uvedené v súhlase so spracúvaním osobných údajov mohli spracúvať za účelom vybavovania podnetov a otázok, ktoré nám zasielate prostredníctvom kontaktného formulára, potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý nám udelíte označením zaškrtávacieho políčka. Súhlas je platný po dobu 1 roka od poslednej komunikácie a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné, avšak pokiaľ nám ho neposkytnete, nebudeme s Vami môcť komunikovať ohľadom zaslanej správy.

Poskytnuté osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu, nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Po uplynutí doby, na ktorú nám súhlas udeľujete, budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Osobné údaje môže byť poskytnuté, resp. sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, správcovi webového sídla, advokátovi/právnikovi, kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, žiadosti na odvolanie súhlasu alebo žiadosti k uplatňovaniu nižšie uvedených práv nám môžete zasielať písomne na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo poštovú adresu:

e-mail: silvia.dutkova@finapconsulting.sk

poštová adresa: Ing. Silvia Dutková - FINAP Consulting, 916 32 Hôrka nad Váhom 164

telefón: 0944/386398

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže:

Práva dotknutých osôb

1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do 3. krajín. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

2. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje, alebo doplnil neúplné osobné údaje.

3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

4. Právo na obmedzenie spracúvania - v prípadoch, ak:

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo,  môže prevádzkovateľ spracúvať tieto údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia  právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).

5. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy, sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a prenos je technicky možný.

6. Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípade:

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie sa nevyžaduje, ak:

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky