Spracúvanie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

"Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobného údaju, ktorým je moja e-mailová adresa prevádzkovateľovi, ktorým je: Ing. Silvia Dutková - FINAP Consulting, s miestom podnikania: 916 32 Hôrka nad Váhom 164, IČO: 50097636. Uvedený osobný údaj poskytujem  prostredníctvom formulára na www.finapconsulting.sk (v sekcii "články") za účelom zasielania nových článkov od prevádzkovateľa. Zároveň vyhlasujem, že uvedený údaj je pravdivý a jeho poskytnutie je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas dávam na dobu určitú, po dobu 2 rokov od udelenia tohto súhlasu a mám právo ho kedykoľvek odvolať."

Táto služba nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Nižšie uvedené zásady spracúvania osobných údajov platia pre osoby, ktorých e-mailovú adresu možno považovať za osobný údaj fyzickej osoby.

Zásady spracúvania osobných údajov

V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR"), je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov.

Na to, aby sme Vašu e-mailovú adresu mohli spracúvať a tým Vám posielať nové články, potrebujeme od Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý nám udelíte označením zaškrtávacieho políčka. V súlade s GDPR Vám následne príde akceptačný e-mail, ktorý taktiež treba potvrdiť, aby sme mali istotu, že Vami uvedená e-mailová adresa je skutočne Vaša. Súhlas je platný po dobu 2 rokov a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie e-mailovej adresy je úplne dobrovoľné, avšak pokiaľ nám ju neposkytnete (vrátane súhlasu s jej spracúvaním a akceptácie e-mailovej adresy), nebudeme Vám môcť zasielať naše najnovšie články.

Poskytnutá e-mailová adresa nepodlieha profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu, nebude prenášaná do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Po uplynutí doby, na ktorú nám súhlas udeľujete, bude Váš osobný údaj zlikvidovaný. Osobný údaj môže byť poskytnutý, resp. sprístupnený poskytovateľovi webhostingu, správcovi webového sídla a kontrolným orgánom.

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, žiadosti na odvolanie súhlasu alebo žiadosti k uplatňovaniu nižšie uvedených práv nám môžete zasielať písomne na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo poštovú adresu:

e-mail: silvia.dutkova@finapconsulting.sk

poštová adresa: Ing. Silvia Dutková - FINAP Consulting, 916 32 Hôrka nad Váhom 164

telefón: 0944/386398

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže:

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť.

Práva dotknutých osôb

1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do 3. krajín. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

2. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje, alebo doplnil neúplné osobné údaje.

3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

4. Právo na obmedzenie spracúvania - v prípadoch, ak:

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo,  môže prevádzkovateľ spracúvať tieto údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia  právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).

5. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy, sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a prenos je technicky možný.

6. Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípade:

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie sa nevyžaduje, ak:

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky