Zmeny v Zákonníku práce od 1. mája 2018

Nový Zákonník práce od 1.5.2018 prináša novinky, ktorými sú odvodové úľavy pri 13. a 14. platoch a príplatky za prácu cez víkend, zvyšujú sa príplatky za nočnú prácu a zamestnávateľom vzniká aj nová povinnosť - zverejňovanie mzdy v pracovných inzerátoch. Okrem týchto výraznejších zmien sa udialo aj niekoľko menších, ktoré taktiež uvádzame v článku.

1. Trinásty a štrnásty plat

Nová legislatíva zavádza nové pojmy. Za mzdu sa bude považovať aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek tzv. 13. plat a vianočných sviatkov tzv. 14. plat. Ide o dobrovoľnú možnosť odmeňovania zamestnancov.

Na oba typy odmien je možné uplatniť si daňovú a odvodovú úľavu, avšak len do výšky 500 € (v úhrne od všetkých zamestnávateľov).

13. plat sa vypláca v júni, tzn. v mzde za máj a je oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti za splnenia nasledovných podmienok:

Pozor! Úľavy pri 13. plate sa uplatňujú:

14. plat sa vypláca v decembri, tzn. v mzde za november a je oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti za splnenia nasledovných podmienok:

Pozor! Úľavy pri 14. plate sa v prípade sociálneho poistenia uplatňujú až od roku 2019.

2. Nové príplatky a zvýšenie príplatkov za sviatok a nočnú prácu

Pri výške príplatkov si zamestnávatelia budú môcť uplatniť výnimky, tzn. nižšie príplatky:

A) pri nočnej práci - len ak sa prevažná časť práce u zamestnávateľa vykonáva ako nočná práca (výnimku nie je možné uplatniť pri rizikových prácach),

B) pri práci v sobotu - len ak sa práca u zamestnávateľa vykonáva pravidelne v sobotu,

C) pri práci v nedeľu - len ak sa práca u zamestnávateľa vykonáva pravidelne v nedeľu.

Nižšia suma príplatkov sa dohodne:

a) v kolektívnej zmluve alebo

b) v pracovnej zmluve, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Porovnanie aktuálnej a budúcej výšky príplatkov

Príplatky trinásty a štrnásty plat

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely príplatkov sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely príplatkov nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

S vedúcimi zamestnancami si zamestnávatelia budú môcť v pracovnej zmluve dohodnúť, že v dohodnutej mzde bude mať zohľadnenú prípadnú prácu v sobotu či v nedeľu (rovnako ako je to aj v prípade príplatkov za sviatky a prácu v noci).

Zmeny u dohodárov

Vyššie uvedené príplatky za nočnú prácu a prácu cez víkendy platia aj pre dohodárov. Čo sa týka príplatku za prácu cez sviatok, za každú odpracovanú hodinu bude dohodárovi patriť dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu. Po novom dohodárom vzniká nárok aj na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.

Pribudla nová povinnosť pre zamestnávateľa - od mája bude musieť vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

Príplatky sa okrajovo dotýkajú aj tzv. domáckych zamestnancov

Nové príplatky sa dotýkajú aj zamestnancov, ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu. Tí nemajú nárok na prácu nadčas, príplatky za prácu vo sviatok a nočnú prácu, ani mzdovú kompenzácia za sťažený výkon práce. Po novom im pribúda aj strata nároku na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu. Je však možná dohoda so zamestnávateľom o výhodnejších podmienkach pre zamestnanca.

3. Zverejňovanie platu v pracovných inzerátoch

Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy, tzn. mzda poskytovaná podľa odpracovaného času alebo podľa dosiahnutého výkonu. Ak dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ nesmie so zamestnancom dohodnúť nižšiu nástupnú mzdu, akú zverejnil v inzeráte.

4. Ďalšie zmeny

A) Pracovná pohotovosť (§ 96):

Tu pribudol nový odstavec: " Zamestnávateľ môže za podmienok ustanovených v § 94 zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska aj na dobu, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti; ustanovenie § 122 ods. 3 tým nie je dotknuté." V tomto prípade má popri náhrade mzdy alebo mzde aj nárok na náhradu za pohotovosť.

B) Priemerný zárobok (§ 134):

Dopĺňa sa: "Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná.“

Pri výpočte pravdepodobného priemerného zárobku sa menia podmienky:  Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní (pôvodne 22 dní) alebo 168 (pôvodne 170 hodín), používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok.

C) Upresňuje sa trvanie pracovného pokoja pri nočnej práci (§ 95):

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

D) Upravujú sa podmienky normovania práce s dôrazom na vyššiu bezpečnosť zamestnancov (§ 133).

E) Upravujú sa náležitosti v potvrdeniach o zamestnaní tzv. zápočtových listoch (§ 75).

F) Dopĺňajú sa niektoré ustanovenia týkajúca sa mzdy za prácu nadčas (§ 121).

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky