Zhrnutie najdôležitejších zmien u zamestnávateľov od 1.1.2020

Prinášame prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa zamestnávania s platnosťou od 1. januára 2020.

1. Zvýšenie minimálnej mzdy

Schválená výška minimálnej mzdy od začiatku roka 2020 je:

Vyššie uvedené sumy platia len pre zamestnancov, ktorých zamestnávateľ zaradil do najnižšieho, teda do 1. stupňa náročnosti pracovných miest. V závislosti od priradeného stupňa sa minimálna mzda u mesačne odmeňovaných zamestnancov môže pohybovať v rozpätí od 580 € do 1160 €.

minimálna mzda 2020

2. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Dochádza k zmene aj v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Doteraz platilo, že za nelegálne zamestnávanie, resp. za nelegálnu prácu sa nepovažovala  výpomoc pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom (SZČO), ak túto prácu vykonával jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, bol poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Po novom bude platiť, že nepôjde o nelegálne zamestnávanie, resp. o nelegálnu prácu, aj v prípade výpomoci rodinného príslušníka (za splnenia rovnakých, vyššie uvedených podmienok) pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

3. Nárok na dovolenku

Nárok na 5 týždňov dovolenky bude mať okrem zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku aj zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa. Zákonník práce však nešpecifikuje pojem "trvalá starostlivosť o dieťa".

Od. 1.1.2020 sa mení aj § 103 ods. 3 Zákonníka práce, a to nasledovne:

"Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,

b) vysokoškolského učiteľa,

c) výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,

d) zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.“

4. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Od nového roku zamestnávateľ môže (ale aj nemusí) poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieťaťa* na jeho žiadosť.

Podmienky vyplatenia príspevku:

Príspevok je možné vyplatiť v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok, v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca s kratším pracovným časom sa výška príspevku úmerne pracovnému času kráti. Príspevok zamestnávateľ zamestnancovi vyplatí v najbližšom výplatnom termíne (ak sa nedohodnú inak) po predložení dokladu zamestnancom. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad.

*Za dieťa sa v tomto prípade považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov.

 

**Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky