Závažné porušenie pracovnej disciplíny a okamžité skončenie pracovného pomeru alebo výpoveď

Ako správne určiť hranicu, kedy ide o menej závažné a kedy už o tzv. hrubé porušenie pracovnej disciplíny? Pri rozhodovaní o intenzite tohto porušenia musí zamestnávateľ brať do úvahy viacero faktorov.

Pracovná disciplína je súbor povinností zamestnanca, ktoré úzko súvisia s vykonávaním pracovných úloh a jeho správaním na pracovisku. Zákonník práce k tejto téme poskytuje len veľmi všeobecné informácie a necháva voľnosť zamestnávateľovi, aby si vzhľadom na svoje prevádzkové potreby sám určil, ktoré činnosti zamestnanca môžu viesť k porušeniu pracovnej disciplíny.

Pri definovaní týchto činností môže zamestnávateľ vychádzať napríklad z posúdenia možných bezpečnostných rizík pracovného prostredia, pravdepodobnosti zneužívania pracovných nástrojov zamestnancom, potreby mlčanlivosti alebo zdržania sa výkonu inej zárobkovej konkurenčnej činnosti, možných krádeží majetku zamestnávateľa, požívania alkoholu na pracovisku...

Medzi menej závažným a závažným porušením pracovnej disciplíny je len tenká čiara

Zákonník práce pre účely skončenia pracovného pomeru so zamestnancom rozlišuje medzi menej závažným a závažným tzv. hrubým porušením pracovnej disciplíny. Pre zamestnávateľa to znamená, že okrem definovania konkrétnych činností, ktorými zamestnanec môže porušiť pracovnú disciplínu, priradí ku každej činnosti aj intenzitu porušenia.

Pri  menej závažnom porušení pracovnej disciplíny a za dodržania ostatných podmienok (zákonných termínov a postupov), môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď.

Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny môže zamestnávateľ uplatniť okamžité skončenie pracovného pomeru. Avšak Zákonník práce v tomto prípade dáva možnosť skončenia aj výpoveďou.

Orientačné príklady porušenia pracovnej disciplíny

Za menej závažné porušenie možno považovať:

Za závažné porušenie možno považovať:

Posudzovanie porušenia pracovnej disciplíny súdmi

Ak zamestnanec bude riešiť neplatnosť výpovede z dôvodu  porušenia pracovnej disciplíny súdnou cestou, súdy posudzujú intenzitu tohto porušenia nezáväzne od toho, ako ju uvádza zamestnávateľ vo svojom pracovnom poriadku.

Preto pri vyhodnocovaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny a následnej voľbe spôsobu rozviazania pracovného pomeru so zamestnancom (výpoveď alebo okamžité skončenie), by mal zamestnávateľ prihliadať aj na:

Príklad: Keď si zamestnanec zapáli cigaretu v bežnej administratívnej budove (mimo vyhradeného fajčiarskeho priestoru), nebude sa jednať až o také závažné porušenie pracovnej disciplíny, ako keď bude fajčiť v areáli rafinérie (na nevyhradenom fajčiarskom mieste).

Podmienky porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ môže bližšie rozviesť v pracovnej zmluve, v pracovnom poriadku alebo v inom internom predpise, s ktorým oboznámi svojich zamestnancov.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky