Pracovný posudok zamestnanca

Pracovný posudok je dokument, ktorému nie je v praxi pripisovaná príliš veľká významnosť, napriek tomu však môže značne ovplyvniť postavenie zamestnanca na pracovnom trhu. Potenciálny alebo nový zamestnávateľ je totiž oprávnený od budúceho zamestnanca požadovať predloženie pracovného posudku.

Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Môže obsahovať aj hodnotenie celkového vzťahu zamestnanca k spolupracovníkom a k práci a hodnotenie tých osobných vlastností, ktoré majú bezprostredný vzťah k výkonu jeho práce. Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Obsah pracovného posudku

Zákonník práce bližšie nešpecifikuje obsah a formu pracovného posudku. Jeho obsah limituje iba na hodnotenie pracovnej činnosti zamestnanca a na opísanie jeho vzťahu k vykonávanej práci. Nemá obsahovať subjektívny názor zamestnávateľa, informácie súkromného charakteru a ani osobný názor zamestnávateľa, či zamestnanec je alebo nie je vhodný na určitý druh práce.

Obsah posudku je pre zamestnanca dôležitý, pretože môže ovplyvniť rozhodnutie nového zamestnávateľa nielen o jeho prijatí, ale aj o jeho pracovnom zaradení.

Čo môže byť obsahom pracovného posudku?

V závere posudku sa odporúča uviesť, či ide o vydanie pracovného posudku na žiadosť zamestnanca, prípadne aj vyjadrenie zamestnanca k posudku.

Príklad obsahu pracovného posudku: "Eva Nová pracovala v našej spoločnosti ako redaktorka a neskôr ako zástupkyňa vedúcej redaktorského tímu v období od 1.1.2017 do 30.6.2018. Jej hlavnou náplňou práce bolo písanie článkov do denníka XY, na portál XY.sk a do mesačníka AB na tému zdravie. Pani Nová vyniká veľkou dávkou kreativity, všetky pracovné úlohy vykonávala precízne, svedomito a články vždy dodávala v dohodnutom termíne. Vďaka svojmu aktívnemu a zodpovednému prístupu k práci a záujmu o ďalší osobný rozvoj, sa od 1.1.2017 stala zástupkyňou šéfredaktorky, spolu s ktorou viedla niekoľkopočetný tím redaktorov, editorov a grafikov. K vedeniu tímu pristupovala veľmi zodpovedne, bola schopná motivovať podriadených zamestnancov k vyšším výkonom, aktívne pristupovala k riešeniu akéhokoľvek problému a využila aj svoje dobré organizačné zručnosti. Eva Nová sa zúčastnila aj celoslovenskej súťaže Novinárska cena za rok 2017, kde za svoj článok týkajúci sa rozhovoru so svetoznámou vegánkou A.R. získala 3. cenu. Celkovo prácu Evy Novej hodnotíme vysoko uspokojivo, jej pracovné nasadenie bolo vysoké a všetky pracovné úlohy si plnila podľa požiadaviek nadriadeného.Tento pracovný posudok sa vydáva na žiadosť menovanej."

Pracovný posudok má byť objektívny

Pracovný posudok má vypracovať osoba, zvyčajne je to priamy nadriadený, ktorý prácu zamestnanca vie zhodnotiť objektívne.  Neraz sa však stáva, že vypracovaním je poverený niekto z personálneho oddelenia, či iná osoba v spoločnosti, ktorá nepozná kvalitu práce zamestnanca, a tak hodnotiace údaje nezodpovedajú skutočnosti, alebo sú len veľmi všeobecné.

Nie je výnimkou, že pracovný posudok sa v praxi stáva nástrojom vyjednávania zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, kedy je zamestnancovi prisľúbené pozitívne hodnotenie práce napríklad za bezproblémový alebo rýchly priebeh rozviazania pracovného pomeru (zvyčajne v komplikovanejších situáciách). Budúci zamestnávateľ by si teda mal v overovať referencie potenciálneho zamestnanca, pokiaľ možno, z viacerých zdrojov (pozor však na GDPR).

Kedy a ako vystaviť pracovný posudok

Zamestnávateľ nie je povinný vystaviť pracovný posudok automaticky pri skončení pracovného pomeru, ale vyhotoví ho a odovzdá zamestnancovi len na základe jeho žiadosti.

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od požiadania, najskôr však v dobe 2 mesiacov pred skončením pracovného pomeru. Zákonník práce však nerieši termín, dokedy zamestnanec po skončení pracovného pomeru je oprávnený od zamestnávateľa požadovať o vystavenie posudku.

Odporúča sa, aby si zamestnávateľ zabezpečil dôkaz, že pracovný posudok zamestnancovi odovzdal, napr. podpísaním preberacieho protokolu alebo podpisom zamestnanca na rovnopise pracovného posudku s uvedeným dátumom odovzdania.

Napriek tomu, že vypracovanie pracovného posudku sa javí ako jednoduchá záležitosť, nie je tomu vždy tak a zamestnávateľovi môže najmä jeho nesprávny obsah spôsobiť komplikácie. Ak napríklad zamestnanec s obsahom pracovného posudku nesúhlasí a zamestnávateľ ho na požiadanie zamestnanca neupraví, zamestnanec sa môže v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa o obsahu posudku dozvedel, domáhať na súde, aby zamestnávateľ posudok primerane upravil.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky