Pracovný pomer na dobu určitú a jeho špecifiká

Prijímanie zamestnancov na dobu určitú predstavuje pre zamestnávateľa výhodný spôsob zamestnávania. Netreba však zabudnúť na správne vymedzenie a dohodnutie podmienok trvania doby určitej, v opačnom prípade môže byť neplatná, alebo automaticky prekvalifikovaná na dobu neurčitú.

Vďaka zamestnávaniu zamestnancov na dobu určitú vedia zamestnávatelia pružne reagovať na svoje prevádzkové potreby ak ide napríklad o sezónne práce alebo pri dočasnom náraste zákaziek.

Dohodnutie doby určitej

Doba určitá musí byť dohodnutá písomne (zvyčajne v pracovnej zmluve) a zároveň musí byť výslovne určená dĺžka jej trvania. Ak nie je dohodnutá, automaticky platí, že pracovný pomer je uzatvorený na dobu neurčitú.

Môže byť vymedzená:

Príklad: Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru zamestnankyňu A.B. na zastupovanie počas materskej dovolenky zamestnankyne X.Y. So zamestnankyňou A.B. dohodne v pracovnej zmluve dobu určitú v nasledovnom znení: "Pracovný pomer je uzatvorený na dobu určitú, ktorá bude končiť dňom, ktorý predchádza dňu návratu zamestnankyne X.Y. z materskej dovolenky."

Trvanie a predlžovanie doby určitej

Zákonník práce ustanovuje dobu trvania pracovného pomeru na dobu určitú maximálne na 2 roky, s možnosťou predĺženia alebo opätovného dohodnutia v rámci týchto 2 rokov najviac dvakrát, bez vecného dôvodu.

Príklad: Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom pracovný pomer s nástupom 1.1.2019 na dobu určitú, s termínom skončenia 30.6.2019. V júni sa dohodli na predĺžení doby určitej do 31.12.2019 (= 1. predĺženie). V decembri sa dohodli na ďalšom predĺžení do 31.12.2020 (= 2. predĺženie). Posudzované obdobie sa počíta od 1.1.2019, tzn. zamestnávateľ zamestnancovi predĺžil dobu určitú dvakrát v priebehu 2 rokov a po 31.12.2020 ho môže ďalej zamestnávať už len na dobu neurčitú.

Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. 

Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.

Zákonník práce pripúšťa aj výnimky, kedy je možné ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky. Dôvodmi môže byť:

Tento vecný dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru sa uvedie v pracovnej zmluve.

Zmena doby určitej na dobu neurčitú

Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú, dobu určitú je možné (už aj pred jej skončením) zmeniť na dobu neurčitú. Štandardne sa v praxi táto zmena robí vo forme dodatku k pracovnej zmluve.

V prípade, ak zamestnanec po uplynutí doby určitej pokračuje vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa (aj keď len nadriadeného zamestnanca), pracovný pomer na dobu určitú sa automaticky zmení na pracovný pomer na dobu neurčitú. 

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovný pomer na dobu určitú sa končí uplynutím doby určitej. Zákonník práce neurčuje, že  podmienkou platnosti takéhoto skončenia je potrebná písomná forma. Napriek tomu je v záujme zamestnávateľa, aby mal písomný dôkaz o tom, že skončenie pracovného pomeru uplynutím doby určitej bolo zamestnancovi preukázateľne oznámené.

Pred uplynutím doby určitej je možné takýto pracovný pomer ukončiť rovnako, ako pracovný pomer na dobu neurčitú, tzn. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením...

Pri skončení pracovného pomeru na určitú dobu neplatí ani ochranná doba, napr. pokiaľ je zamestnanec na PN, pracovný pomer na dobu určitú skončí v dohodnutom termíne aj počas trvania PN.

Ostatné podmienky pri zamestnávaní na dobu určitú

Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

Zamestnanci pracujúci na dobu určitú musia mať zabezpečené rovnaké pracovné podmienky ako zamestnanci pracujúci na dobu neurčitú.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky