Pracovná zmluva "na mieru" a jej náležitosti

Pracovná zmluva je základným dokumentom, na základe ktorého pracovný pomer vzniká a ktorá upravuje základné práva a povinnosti ako zamestnanca, tak aj zamestnávateľa. Preto je potrebné, aby okrem zákonných náležitostí tento dokument obsahoval zrozumiteľné údaje a pravidlá, ktoré budú určovať základnú hranicu „správania sa“ oboch zmluvných strán.

Okrem zákonom stanovených náležitostí je vhodné v pracovnej zmluve uviesť aj ďalšie praktické náležitosti, aby zamestnanec už pri podpise pracovnej zmluvy mal jednoznačné a nezameniteľné informácie, za akých pracovných podmienok bude svoju prácu vykonávať. Preto by pracovná zmluva nemala byť u zamestnávateľa len jedna všeobecná, ale personalizovaná na každého zamestnanca alebo pracovnú pozíciu, resp. na úzky okruh podobných pracovných pozícií.

Zároveň, ak je pracovná zmluva vypracovaná kvalitne, s jasne stanovenými pracovnými podmienkami, zamestnávateľ tým môže v budúcnosti predísť zbytočným sporom v pracovnoprávnych vzťahoch.

Zákonné náležitosti pracovnej zmluvy

Niektoré povinné náležitosti pracovnej zmluvy majú svoje špecifiká, ktoré zamestnávatelia len zriedka využívajú, alebo skrátka o nich nevedia, pričom ich použitie niekedy môže zjednodušiť pracovnú i mzdovú agendu.

1) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika

Ako druh práce sa najčastejšie uvádza len jeden názov pracovnej pozície (napr. účtovník). Druh práce však v prípade potreby môže byť uvedený ako kombinácia viacerých názvov pracovných pozícií (napr. balič a operátor vo výrobe) alebo ako priame pomenovanie vykonávanej práce (napr. vedenie účtovníctva).

2) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto)

Nesmie byť uvedené príliš široko alebo neurčito. Môže byť uvedené napríklad ako presná adresa alebo kombinácia viacerých adries či miest, v závislosti od charakteru pracovných povinností zamestnanca (časté premiestňovanie zamestnanca na iné prevádzky, práca v teréne, služobné cesty a pod.).

3) deň nástupu do práce

V praxi najčastejšie býva uvedený presným dátumom. Môže však byť určený aj iným spôsobom, napr. prvý pondelok v mesiaci január 2018 alebo inou identifikovateľnou udalosťou a to tak, aby nebolo pochybnosti o tom, kedy má zamestnanec nastúpiť.

4) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Mzdové podmienky však nepredstavujú len hrubú mzdu, ale všetky formy finančného odmeňovania zamestnanca, na ktoré bude mať nárok, napr. variabilnú zložku mzdy, 13-ty plat, mimoriadne odmeny... vrátane podmienok, za akých budú zamestnancovi vyplatené.

5) výplatný termín

Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

6) pracovný čas

= zmennosť, rozvrhnutie pracovnej doby, počet pracovných hodín, atď.

7) výmera dovolenky

Minimálny rozsah dovolenky sú 4 týždne. Medzi zamestnancom a zamestnávateľom je možné dohodnúť aj dlhšiu dovolenku, rozhodne však nie kratšiu. Výmera dovolenky býva najčastejšie konkrétne uvedená priamo v pracovnej zmluve alebo odkazom na príslušný paragraf Zákonníka práce či kolektívnu zmluvu.

8) dĺžka výpovednej doby

Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na dlhšej výpovednej dobe, ako je stanovená v Zákonníku práce, nie však na kratšej. Dĺžka výpovednej doby býva najčastejšie konkretizovaná priamo v pracovnej zmluve alebo uvedená ako odkaz na príslušný paragraf Zákonníka práce či ako odkaz na kolektívnu zmluvu.

Odporúčané náležitosti pracovnej zmluvy:

Ďalšie možné praktické náležitosti pracovnej zmluvy:

Rovnako, ako je dôležitý obsah pracovnej zmluvy, je dôležitá aj formulácia jednotlivých náležitostí. Pri vytváraní konkrétnej pracovnej zmluvy netreba zabudnúť ani na zákaz diskriminácie a na to, že pracovné podmienky zamestnanca nesmú byť dohodnuté menej výhodne, ako sú uvedené v Zákonníku práce.

Pracovná zmluva patrí medzi najčastejšie kontrolované oblasti ľudských zdrojov zo strany orgánov inšpekcie práce, preto nie je ideálne vytvárať si ju vo vlastnej réžii podľa neoverených bezplatných vzorov z internetu. Tie totiž môžu obsahovať závažné chyby, alebo v nich absentujú zákonné náležitosti a takáto pracovná zmluva môže v konečnom dôsledku zamestnávateľovi viac uškodiť ako pomôcť.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky