Postup zamestnávateľa pri výpovedi zamestnanca z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

Porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca je jedným z najčastejších dôvodov výpovede zo strany zamestnávateľa a neraz takáto výpoveď končí na súde kvôli neplatnosti. Aby skončenie pracovného pomeru bolo platné, musí zamestnávateľ každý jeden prípad porušenia posudzovať samostatne, dbať na obsahové náležitosti dokumentov, dodržiavať termíny a postupnosť v celom "procese" výpovede.

V praxi často dochádza k situáciám, kedy zamestnanci porušujú povinnosti, ktoré  súvisia s vykonávaním ich práce, nedodržiavajú pokyny nadriadeného, alebo dochádza k nevhodnému správaniu zamestnancov na pracovisku. Jedným so spôsobov, ako riešiť takéto konanie zamestnanca, je upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny.

V závislosti od intenzity porušenia pracovnej disciplíny, môže zamestnávateľ pristúpiť k výpovedi zamestnanca, vo výnimočných prípadoch až okamžitému skončeniu pracovného pomeru.

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom (bez ohľadu na to, či to bolo z nedbanlivosti alebo úmyselne), zamestnávateľ je oprávnený upozorniť ho na porušenie pracovnej disciplíny.

Upozornenie musí byť v písomnej forme a musí obsahovať:

Príklad: Zoznam činností, ktorými zamestnanec porušil pracovnú disciplínu môže vyzerať napríklad nasledovne:

"Dňa 20.3.2016 ste s našou spoločnosťou uzatvorili pracovný zmluvu na pozíciu Predavač na úseku lahôdky. Pri nástupe ste boli oboznámený s rozvrhnutím pracovného času, čoho dôkazom je Váš podpis v internom predpise č. 02/2016 - o pracovnom čase. Podľa tohto predpisu ste povinný byť na predajni každý pracovný deň od 8:00 do 15:30 a odpracovaný čas ste povinný evidovať podľa pokynov uvedených predpise, a to v dochádzkovom systém Sigma.

Na základe podnetu Vášho priameho nadriadeného sme z dochádzkového systému spracovali report za prvé dva týždne mesiaca marec 2018 a výsledkom bolo:

Dňa 5.3.2018 ste podľa tohto dochádzkového systému nastúpili do práce až o 8:15. Oneskorený príchod ste nikomu neoznámili, ani svojmu nadriadenému XY a ani ste nikoho na pracovisku vopred neinformovali, že budete meškať. Vašu prácu musel vykonávať namiesto Vás nadriadený.

Oneskorený príchod z Vašej strany nastal aj 8.3.2018, kedy ste opäť opakovane prišli neskôr na pracovisko a začali pracovať až od 8:25, čo narušilo prevádzku celého úseku.

Dňa 9.3.2018 ste svojvoľne odišli z práce skôr, ako máte určený pracovný čas a to o 15:00, o čo svedčí záznam z dochádzkového systému. Neinformovali ste nikoho z kolegov, ani nikoho z nadriadených."

Hoci upozornenie na menej závažné porušenie pracovnej disciplíny je oprávnený jednostranný akt zo strany zamestnávateľa, je v jeho záujme, aby si zabezpečil dôkaz o tom, že zamestnanec bol s porušením pracovnej disciplíny oboznámený. Podpis zamestnanca o prevzatí priamo na upozornení je postačujúci.

V praxi však môže dôjsť k situácii, že zamestnanec odmietne podpísať prevzatie upozornenia. Preto sa odporúča, aby pri odovzdávaní tohto dokumentu bola prítomná minimálne jedna ďalšia osoba, ktorá spolu s odovzdávajúcou osobou písomne potvrdí, že zamestnanec upozornenie odmietol prevziať. Upozornenie aj v prípade neprevzatia zamestnancom nadobúda platnosť.

Dodržanie termínov

Je podstatné, aby si zamestnávateľ ustrážil 6 mesiacov od dátumu odovzdania upozornenia a počas tohto obdobia sledoval správanie zamestnanca. Ak sa porušenie pracovnej disciplíny zopakuje (bez ohľadu na to, či zamestnanec poruší tú istú povinnosť alebo inú), môže voči nemu uplatniť výpoveď.  Tzn. zamestnancovi môže zamestnávateľ dať výpoveď vtedy, ak dvakrát poruší pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom v priebehu 6 mesiacov, pričom na možnosť výpovede bol pri prvom porušení aj preukázateľne upozornený.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel. Pokiaľ k porušeniu pracovnej disciplíny došlo v zahraničí, zamestnancovi môže dať výpoveď do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny.  Ak sa v priebehu týchto dvojmesačných lehôt konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

Výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny môže byť daná zamestnancovi najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

Výpoveď a výpovedný dôvod

Ak zamestnanec v priebehu 6 mesiacov opakovane poruší pracovnú disciplínu, zamestnávateľ je oprávnený dať zamestnancovi výpoveď.

Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu, aby sa k tomuto dôvodu vyjadril. Zákonník práce neurčuje, akým spôsobom má byť zamestnanec oboznámený a akým spôsobom sa ten má vyjadriť. Je však v záujme zamestnávateľa, aby si zabezpečil písomný dôkaz (podpísaný zamestnancom alebo prítomnosť svedka), že tieto dve povinnosti boli z jeho strany splnené.

Častou chybou zamestnávateľov je, že výpoveď obsahuje len všeobecný dôvod výpovede alebo iba odkaz na konkrétne ustanovenie  Zákonníka práce. Dôvod výpovede však musí byť vždy skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná.

Výpovedný dôvod (okrem konkrétneho odkazu na príslušný paragraf zo Zákonníka práce) môže obsahovať:

Ak sa zamestnanec dopustí opätovného porušenia pracovnej disciplíny až po uplynutí 6-mesačnej lehoty od prvého upozornenia, zamestnávateľ zamestnancovi nemôže dať výpoveď, ale musí podstúpiť celý proces od začiatku, tzn. opäť vystaviť "prvé" upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny a plynutie novej 6-mesačnej lehoty.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky