Najdôležitejšie podmienky pri uzatváraní a platnosti dohody o brigádnickej práci študentov

Uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov často podlieha kontrolám zo strany orgánov inšpekcie práce. A to nielen z dôvodu kontroly obsahu samotnej dohody či dodržiavania pracovných podmienok študentov, ale aj kvôli častému nezohľadneniu podmienky výnimočnosti.

Pri voľbe spôsobu uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu so študentom sa väčšina zamestnávateľov automaticky rozhodne pre uzatvorenie Dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len "DBPŠ" alebo "dohoda"), a to najmä z dôvodu najnižšieho odvodového zaťaženia v porovnaní s ostatnými dvoma typmi dohôd alebo zamestnaním na pracovnú zmluvu.

Nie vždy je však uzatvorenie DBPŠ najjednoduchší a najvhodnejší spôsob uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu so študentom. Okrem prísnych podmienok týkajúcich sa uzatvorenia dohody, obsahových náležitostí samotného dokumentu a administratívnej záťaže (porovnateľnej s pracovným pomerom), si zamestnávatelia často neuvedomujú, že povaha vykonávanej práce pri dohode musí spĺňať jednu zo základných podmienok, a tou je podmienka výnimočnosti.

Podmienky platného uzatvorenia DBPŠ:

Obsah dohody

DBPŠ je základným dokumentom, na základe ktorého vzniká pracovnoprávny vzťah medzi fyzickou osobou, ktorá ma štatút študenta/žiaka a zamestnávateľom. Preto je podstatné, aby tento dokument obsahoval zrozumiteľné údaje, ktoré budú určovať základnú hranicu „správania sa“ oboch zmluvných strán. Zároveň, ak je vypracovaná kvalitne, s jasne stanovenými pracovnými podmienkami, zamestnávateľ tým môže v budúcnosti predísť zbytočným sporom v pracovnoprávnych vzťahoch a sankciám zo strany orgánov inšpekcie práce.

Povinný obsah dohody podľa Zákonníka práce:

Odporúčaný obsah dohody:

Pri uzatváraní dohody musí zamestnávateľ myslieť aj na nasledovné:

Skončenie dohody

Túto dohodu možno skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená. V dohode je možné dohodnúť aj ďalšie spôsoby skončenia charakteristické pri zamestnávaní na pracovnú zmluvu. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer.

DBPŠ patrí medzi najčastejšie kontrolované oblasti ľudských zdrojov zo strany orgánov inšpekcie práce, preto nie je odporúčané vytvárať si ju vo vlastnej réžii podľa neoverených bezplatných vzorov z internetu. Tie totiž môžu obsahovať závažné chyby, alebo v nich absentujú zákonné náležitosti a takáto dohoda môže v konečnom dôsledku zamestnávateľovi viac uškodiť ako pomôcť.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky