Postup pri výpovedi pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh zamestnanca

Jedným z dôvodov, kedy môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď je, že zamestnanec nezodpovedne či neuspokojivo vykonáva pracovné úlohy, čím môže zamestnávateľovi spôsobiť škodu alebo poškodiť jeho dobré meno. Treba však dodržať zákonom stanovený postup, pretože v opačnom prípade môže byť výpoveď neplatná.

V prípade neuspokojivého plnenia pracovných úloh zvyčajne ide nielen o nedostatočnú kvalitu a kvantitu úloh, ale aj o nedodržiavanie dohodnutých termínov na odovzdanie pracovných úloh. To môže v konečnom dôsledku viesť k poškodeniu dobrého mena zamestnávateľa alebo k jeho materiálnym či finančným škodám.

Pri posudzovaní nedostatočného plnenia pracovných úloh zamestnanca možno vychádzať z náplne práce zamestnanca, interných predpisov alebo nastavených procesov u zamestnávateľa. Za neuspokojivé plnenie pracovných úloh možno považovať napríklad nedodržanie stanoveného termínu na odovzdanie výrobku/služby zákazníkovi, nedostatky pri poskytnutej službe alebo vo vyrobenom produkte zapríčinené úmyselnou/neúmyselnou nedbanlivosťou zamestnanca, dodanie produktu nesprávnemu zákazníkovi a pod. Týmto situáciám sa, logicky, zamestnávateľ snaží čo najviac brániť.

Ako postupovať

1. Výzva

Zamestnávateľ upozorní zamestnanca na neuspokojivé plnenie pracovných úloh a vyzve ho na odstránenie nedostatkov.

Výzva musí obsahovať najmä:

Výzva musí byť písomná a preukázateľne odovzdaná zamestnancovi, napríklad podpisom zamestnanca o prevzatí priamo na výzve. V praxi však môže dôjsť k situácii, že zamestnanec odmietne podpísať prevzatie výzvy. Preto sa odporúča, aby pri odovzdávaní tohto dokumentu bola prítomná aspoň jedna ďalšia osoba, ktorá spolu s odovzdávajúcou osobou písomne potvrdí, že zamestnanec výzvu odmietol prevziať. Výzva aj v prípade neprevzatia zamestnancom takto nadobúda platnosť. 

Príklad: Zoznam nedostatkov vo výzve u fakturanta môže vyzerať napríklad nasledovne:

"Dňa 5.5.2017 ste podľa podkladov v systéme SAP mali vystaviť faktúru pre firmu XY na sumu 1500 €. Faktúru ste však vystavili s chybnou sumou 1400 €. Dňa 8.5.2017 o 10:15 ste nesprávne zaúčtovali v systéme SAP faktúru č. 12/2017 na firmu YY, pričom táto faktúra mala byť zaúčtovaná pod firmou ZZ. Dňa 9.5.2017 ste mali podľa pokynov nadriadenej vystaviť faktúru č. 40/2017. Túto faktúru ste však do dnešného dňa nevystavili."

2. Výpoveď

Ak zamestnanec v stanovenom termíne nedostatky neodstránil a od doručenia výzvy neuplynulo viac ako 6 mesiacov, zamestnávateľ je oprávnený mu dať výpoveď.

Každú výpoveď je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, len ak u zamestnávateľa pôsobia.

Výpoveď musí obsahovať:

Výpoveď musí byť písomná a preukázateľne odovzdaná zamestnancovi. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Zákonník práce nezakazuje súbeh viacerých výziev na neuspokojivé plnenie pracovných úloh. Ak zamestnanec už obdržal jednu výzvu a následne znova neuspokojivo splnil iné pracovné úlohy, zamestnávateľ mu môže dať ďalšiu výzvu. Proces pri jednotlivých výzvach sa posudzuje samostatne. Rovnako nie je vylúčené, aby so zamestnancom súbežne s výzvou neprebiehalo iné konanie, napr. porušenie pracovnej disciplíny.

Keďže sa jedná o obsahovo citlivú a procesne náročnú agendu a zamestnávateľ nemá skúsenosť s priebehom celého procesu, odporúčame obrátiť sa na skúsených odborníkov, alebo si k danej problematike objednať kompletnú dokumentáciu z nášho e-shopu.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky