Nesprávne doručenie výpovede zamestnancovi môže spôsobiť jej neplatnosť

Pri výpovedi danej zamestnancovi sa uprednostňuje osobné odovzdávanie tohto dokumentu pred odovzdávaním prostredníctvom poštového podniku. S oboma spôsobmi sú spojené isté nástrahy, ktorým by sa mal zamestnávateľ vyvarovať.

Platnosť výpovede je podmienená okrem písomnej formy aj samotným doručením "do vlastných rúk".

Výpoveď zamestnávateľ doručuje zamestnancovi:

pričom sa uprednostňuje osobné doručovanie pred doručením prostredníctvom poštového podniku.

Osobné doručovanie

Najvhodnejšie je osobné doručenie výpovede zamestnancovi na pracovisku alebo v mieste pobytu zamestnanca. Zamestnávateľ nie je pri doručovaní viazaný pracovnou dobou zamestnanca. Môže teda odovzdávať výpoveď aj mimo pracovného času, počas víkendov aj sviatkov.

Príklad: Zamestnávateľ chcel doručiť výpoveď zamestnancovi na adrese trvalého bydliska. O doručenie sa snažil už dvakrát, avšak zamestnanca nikdy na danej adrese nezastihol. Od zamestnancovho kolegu má informáciu, že ten v pravidelnom čase chodí cvičiť do fitness centra. Zamestnávateľ je oprávnený odovzdať zamestnancovi výpoveď na akomkoľvek zastihnuteľnom mieste a v akomkoľvek čase, a teda aj vo fitness centre.

Výpoveď zamestnancovi zvyčajne v doručuje priamy nadriadený alebo iná oprávnená osoba, ktorej poverenie na takéto právne úkony vyplýva z organizačného poriadku zamestnávateľa,  z jeho pracovnej náplne alebo z iného interného predpisu.

Mať dôkaz o osobnom doručení je v záujme zamestnávateľa

Pokiaľ zamestnávateľ doručuje výpoveď osobne, je v jeho vlastnom záujme, aby si zabezpečil dôkaz o prevzatí výpovede zamestnancom, napr. podpisom zamestnanca priamo vo výpovedi.

Zamestnávateľ zároveň musí vopred rátať s možnosťou, že zamestnanec môže odmietnuť výpoveď prevziať. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby doručovanie výpovede prebehlo za prítomnosti aspoň 2 svedkov, ktorí písomne potvrdia záznam o odmietnutí prevzatia výpovede zamestnancom. Aj výber vhodných svedkov musí zamestnávateľ zvážiť. V prípade súdneho sporu o neplatnosť výpovede môže totiž súd skúmať, či nešlo o osoby, ktoré boli voči zamestnancovi zaujaté.

Doručovanie prostredníctvom poštového podniku

Výpoveď doručovaná poštovým podnikom sa zasiela na poslednú známu adresu zamestnanca ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.

Výpoveď zaslaná prostredníctvom poštového podniku sa považuje za riadne doručenú, ak:

Pozor na časové zosúladenie

Pri zasielaní výpovede prostredníctvom poštového podniku musí zamestnávateľ brať do úvahy časové zosúladenie:

tzn. aby nedošlo k situácii, že zamestnanec si prevezme zásielku až v čase, keď mu už začala plynúť výpovedná doba. V tomto prípade by bola výpoveď neplatná.

Príklad: Zamestnávateľ poslal zamestnancovi výpoveď prostredníctvom pošty 16.2.2019, pričom si neuvedomil maximálny čas, počas ktorého môže zásielka čakať na adresáta na pošte. Výpovedná doba mala zamestnancovi začať plynúť od 1.3.2019. Zamestnanec si zásielku neprevzal ihneď, ale až 3.3. 2019, kedy už výpovedná doba mala plynúť. Z tohto dôvodu je výpoveď neplatná.

Doručovať zamestnancovi sa môže len originál výpovede a s vlastnoručným podpisom zamestnávateľa, resp. oprávnenej osoby. V prípade, ak by zamestnávateľ poskytol  zamestnancovi len kópiu výpovede, výpoveď mu zaslal len elektronicky, oznámil telefonicky alebo ústne, takáto výpoveď je neplatná.

Rovnaké podmienky pri doručovaní platia aj pre ďalšie písomnosti súvisiace s výpoveďou,  napr. upozornenie na menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie nedostatkov z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh, ale aj pri výpovedi dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky