Kontroly a pokuty za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie v rokoch 2010 až 2019

Ako sa vyvíjali kontroly práce "na čierno" za posledných 10 rokov a aké firmy boli najčastejšie kontrolované? Ktoré orgány sú oprávnené vykonávať kontrolu zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a aké typy pokút môžu uložiť?

Kto má oprávnenie vykonávať kontroly

Dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania kontrolujú zamestnanci inšpektorátov práce, ústredia práce a úradov práce. Kontrola týkajúca sa príslušníkov tretích krajín je vykonávaná aj v spolupráci s Policajným zborom, najčastejšie s príslušníkmi Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Od 01.10. 2013 v rámci Národného inšpektorátu práce pôsobí špeciálny útvar Kobra, ktorý vykonáva v prevažnej miere kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Jeho členovia majú oprávnenie vykonávať kontroly nielen v bežnom pracovnom čase, ale aj v popoludňajších a nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov. Vznik Kobry sa prejavil aj v praxi, a to výrazným nárastom počtu kontrol už v roku 2013, čo je vidno aj v nižšie priložených grafoch.

Základným  cieľom  výkonu  inšpekčnej  činnosti  je  potieranie  všetkých  foriem porušovania  zákazu  nelegálneho  zamestnávania,  či  už  ide  o využívanie  závislej  práce fyzických  osôb  bez  uzatvorenia  pracovnoprávneho  vzťahu,  bez  splnenia  si  oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v registri poistencov, využívanie závislej práce  štátnych  príslušníkov  tretích  krajín  bez  povolenia  na  prechodný  pobyt  za  účelom zamestnania, resp. povolenia na zamestnanie, alebo využívanie práce fyzickej osoby, ktorá nevykazuje znaky závislej práce, ale je vykonávaná bez uzatvorenia zmluvného vzťahu podľa Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka.

Ako sa vyvíjali kontroly od roku 2010

počet skontrolovaných firiem
počet skontrolovaných subjektov
nelegálne zamestnané osoby
počet nelegálne zamestnaných osôb

Vzhľadom na rastúci dopyt po pracovnej sile zo zahraničia uvádzame aj výsledky kontrol cudzincov:

zamestnávanie cudzincov
zamestnávanie cudzincov

V členení podľa právnej formy bolo od roku 2010 najviac kontrolovaných osôb v nasledovných subjektoch (a to v nasledovnom poradí):

 1. spoločnosti s ručením obmedzeným,
 2. fyzické osoby,
 3. akciové spoločnosti,
 4. rozpočtové organizácie,
 5. družstvá.

Každý rok bolo najviac skontrolovaných osôb v spoločnostiach s menším počtom zamestnancov (a to v nasledovnom poradí):

 1. v spoločnostiach s 1 - 9 zamestnancami,
 2. v spoločnostiach s 10 - 49 zamestnancami,
 3. v spoločnostiach s 50 - 249 zamestnancami,
 4. v spoločnostiach s 250 a viac zamestnancami,
 5. v spoločnostiach s 0 zamestnancami.

Odvetvia, v ktorých pravidelne od roku 2010 býva najviac kontrolovaných osôb a bývajú uložené najvyššie pokuty sú: veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel;  priemyselná výroba; stavebníctvo; ubytovacie a stravovacie služby; doprava a skladovanie; administratívne a podporné služby.

3 najčastejšie porušenia zákona, ktoré dlhodobo opakujú každý rok (a to v nasledovnom poradí):

 1. neprihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne,
 2. neuzatvorený pracovnoprávny vzťah,
 3. cudzinec s povolením na iný účel pobytu.
dôvody porušenia zákona
dôvody porušenia zákona za prácu načierno

Pozn.: Výrazné zvýšenie porušení v roku 2017 sa týkalo nelegálneho zamestnávania cudzincov.

Peňažné a nepeňažné pokuty/sankcie

Kontrolné orgány sú oprávnené uložiť peňažnú pokutu:

Dodatočné peňažné sankcie pre zamestnávateľa:

Za nelegálne zamestnávanie štátneho príslušníka štátu, ktorý nie je členom Európskej únie môžu kontrolné orgány uložiť dodatočné pokuty.

Okrem finančných sankcií hrozia aj ďalšie nepeňažné:

V určitých prípadoch môže ísť dokonca aj o trestný čin a zamestnávateľovi hrozí väzenie!

počet pokút
počet pokút
výška pokút
vývoj výšky pokút

Zdroj: NIP 

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky