Konkurenčná doložka - zákaz konkurenčnej činnosti po skončení pracovného pomeru zamestnanca

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na obmedzení vykonávania konkurenčnej činnosti nielen počas trvania pracovného pomeru, ale aj po jeho skončení. Dohodnutie takejto tzv. konkurenčnej doložky má svoje pravidlá a ak niektoré z nich zamestnávateľ nedodrží, stáva sa neplatnou.

Zákonník práce pripúšťa možnosť, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec mohli v pracovnej zmluve dohodnúť, že nielen počas pracovného pomeru, ale aj po jeho skončení nebude zamestnanec vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

Tento záväzok je však možné dohodnúť maximálne na 1 rok a len v prípade, ak má zamestnanec možnosť počas trvania pracovného pomeru nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Takýmito informáciami môže byť napríklad databáza dodávateľov alebo odberateľov, výrobné  a technologické postupy, iné  know-how a takouto pozíciou môže byť napríklad technológ vo výrobe alebo konštruktér v automobilovom priemysle.

Zamestnávateľ si so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodne aj peňažnú náhradu, ktorá je najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac plnenia záväzku. Je to ako keby sankcia zamestnávateľa za to, že zamestnanca obmedzuje vo výkone zárobkovej činnosti po ukončení pracovného pomeru. Peňažná náhrada sa vypláca rovnako, akoby sa vyplácala zamestnancovi mzda, tzn. je splatná v bežnom výplatnom termíne u zamestnávateľa a vypláca sa pozadu za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

Zamestnávateľ a zamestnanec si podľa Zákonníka práce môžu dohodnúť aj primeranú peňažnú sankciu zo strany zamestnanca za nedodržanie dohodnutých podmienok v konkurenčnej doložke. Táto sankcia nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady a môže sa primerane znížiť, ak zamestnanec splnil svoj záväzok čiastočne.

To znamená, že maximálna výška sankcie sa počíta ako násobok počtu mesiacov nedodržania záväzku (maximálne 12 mesiacov) a s dohodnutej výšky každomesačnej peňažnej náhrady.

Zánik konkurenčnej doložky pred uplynutím dohodnutého času

Zo strany zamestnávateľa - ten môže od konkurenčnej doložky odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca. Záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru. Odstúpenie nie je podmienené konkrétnym dôvodom.

Zo strany zamestnanca - ten môže záväzok vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti. Záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Odstúpenie a výpoveď konkurenčnej doložky musia byť písomné, inak sú neplatné. Zákonník práce nezakazuje ukončenie konkurenčnej doložky dohodou.

Najčastejšie dôvody neplatnosti konkurenčnej doložky:

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, v kolektívnej zmluve je možné uviesť:

V praxi sa často stáva, že sa zamestnanec u zamestnávateľa zaučí, získa cenné pracovné skúsenosti, know-how a následne odchádza za prácou do konkurenčnej spoločnosti. Je teda len logické, že zamestnávateľ sa chce pred takouto situáciou a pred únikom informácií ku konkurencii chrániť pomocou konkurenčnej doložky. Nakoľko sa ale jedná o záležitosť, ktorá neraz končí na súde, treba pri jej uzatváraní rešpektovať všetky zákonné podmienky a dbať aj na oprávnené záujmy a práva zamestnanca.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

 

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky