Môže byť iná zárobková činnosti popri zamestnaní dôvodom výpovede zamestnanca?

Zamestnanec sa vystavuje riziku výpovede alebo okamžitému skončeniu, ak vykonáva konkurenčnú zárobkovú činnosť popri pracovnom pomere. Aké podmienky však musí zamestnávateľ splniť pri takomto skončení pracovného pomeru?

Zamestnanec môže popri svojom pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, ale len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Napriek tomu, že zdržanie sa výkonu takejto činnosti bez súhlasu zamestnávateľa je zakotvené priamo v Zákonníku práce, zamestnávatelia ju často uvádzajú aj v pracovnej zmluve, v pracovnom poriadku alebo v inom internom predpise, priamo s upozornením na možnosť porušenia pracovnej disciplíny

Za inú zárobkovú činnosť možno považovať:

Nie je však dôležité, na akom právnom základe zamestnanec vykonáva inú zárobkovú činnosť, ale to, či táto činnosť je zhodná alebo podobná s predmetom činnosti zamestnávateľa. Konkurenčný charakter jednotlivých spoločností či podnikateľov je možné posudzovať podľa predmetu činnosti zapísaného v obchodnom alebo v živnostenskom registri.

Bez súhlasu to nepôjde

Zamestnanec na vykonávanie konkurenčnej činnosti potrebuje predchádzajúci písomný súhlas zamestnávateľa. Ak zamestnanec takýto súhlas nemá, je povinný túto zárobkovú činnosť bez zbytočného odkladu skončiť.

Zákonník práce považuje súhlas za udelený, ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca.

Odvolanie súhlasu

Zamestnávateľ môže udelený súhlas z vážnych dôvodov písomne odvolať a musí uviesť dôvody odvolania. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom je zamestnanec povinný inú zárobkovú činnosť bezodkladne ukončiť.

Výnimky pri súhlase

Súhlas zamestnávateľa  s vykonávaním konkurenčnej zárobkovej činnosti sa nevyžaduje pri výkone vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Kedy už zamestnancovi hrozí výpoveď

Ak zamestnávateľ zistí, že zamestnanec vykonáva inú konkurenčnú zárobkovú činnosť bez jeho súhlasu (či už vedome alebo nevedome), môže to považovať na menej závažné, v krajnom prípade až za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Príklad: Patrik pracuje dlhodobo v reklamnej agentúre ako grafik. S cieľom privyrobiť si popri tomto zamestnaní si založil živnosť na grafické služby. Keďže jedným z predmetov činnosti zamestnávateľa sú grafické služby a podľa živnostenského registra má Patrik rovnaký predmet podnikania, ide o konkurenčnú zárobkovú činnosť, ktorú však zamestnávateľovi neoznámil. Po čase zamestnávateľ náhodne zistil, že jeho zamestnanec vykonáva takúto konkurenčnú činnosť a písomne ho požiadal, aby ju bezodkladne ukončil, čo Patrik odmietol. Vzhľadom na to, že zamestnávateľ zohľadnil aj ostatné faktory potrebné pre posúdenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny (Patrik je vzorový zamestnanec, nikdy neporušil pracovnú disciplínu, nezneužil obchodné tajomstvo zamestnávateľa pri svojej práci, atď.), doručil zamestnancovi upozornenie na menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Príklad: Inou situáciou je, ak napríklad obchodný zástupca je v pracovnom pomere u zamestnávateľa a zároveň pôsobí ako obchodný zástupca na živnosť pre inú spoločnosť, a to bez toho, aby o tom jeho zamestnávateľ vedel, alebo mu udelil súhlas s takouto zárobkovou činnosťou. V tomto prípade už hrozí, že zamestnanec môže zneužiť dôverné informácie zamestnávateľa, obchodné kontakty zamestnávateľa a pod. pre vlastnú potrebu a spôsobiť tak značnú finančnú škodu zamestnávateľov. Tu už ide o prípad, kedy zamestnávateľ môže zvažovať závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Pred takouto situáciou sa zamestnávateľ môže aspoň čiastočne brániť tým, že zamestnancovi dá už pri nástupe do zamestnania podpísať čestné vyhlásenie, že nevykonáva inú konkurenčnú zárobkovú činnosť a v prípade, ak by plánoval takúto činnosť vykonávať, tak bude zamestnávateľa bezodkladne informovať.

Zákazom vykonávania inej konkurenčnej zárobkovej činnosti zamestnancom Zákonník práce sleduje oprávnený záujem podnikateľa v úlohe zamestnávateľa na ochrane jeho know-how, dôverných informácií, obchodného tajomstva a pod.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky