Home office, domácka práca a telepráca, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

V dnešnej dobe nie je žiadnou novinkou, že čoraz viac zamestnancov pracuje z domu alebo na inom dohodnutom mieste. Ale aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi a zamestnancovi z takéhoto spôsobu práce?

AKTUALIZOVANÉ 1.3.2021

Rozdiel medzi domáckou prácou a teleprácou (často nazývanou aj Home office):

Za domácku prácu a teleprácu sa považuje práca, ktorá sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. 

Pre obdobie mimoriadneho stavu (koronavírus, COVID-19) od 1.3.2021 platí:

Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu

  • zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
  • zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah takejto práce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa práca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.

Vykonávanie domáckej práce alebo telepráce je vhodné len v prípade určitých zamestnaní, a to takých, ktoré nevyžadujú neustálu prítomnosť zamestnanca na pracovisku (pri prácach, ktoré by mohli byť vykonávané na pracovisku), vyznačujú sa vysokou mierou samostatnosti a minimálnou závislosťou od pokynov zamestnávateľa. Najčastejšie ide o pracovné pozície v obchodnej a administratívnej oblasti (manažéri, účtovníci, obchodníci, rôzni administratívni pracovníci), v technickej oblasti  (grafici, programátori, architekti), v remeselnej oblasti (stolári, maliari) alebo v médiách (redaktori, editori).

Ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, platia pre neho nasledovné odchýlky:

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním, v domácnosti zamestnanca. Za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Takúto príležitostnú prácu zvyčajne zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci firemných benefitov.

Povinnosti zamestnávateľa voči domáckemu zamestnancovi:

+ ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ak ide o teleprácu:

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu je povinný bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia alebo o iných podobných príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v čase (podľa prvej vety).

►Vzor pracovnej zmluvy alebo iné dôležité pracovné dokumenty pri nástupe zamestnanca či skončení pracovného pomeru - všetko nájdete pod "jednou strechou" v našom e-shope.

Orientačné príklady, čo môže obsahovať zmluva/dohoda/dodatok k pracovnej zmluve o domáckej práci alebo telepráci:

Dôvodov, prečo čoraz viac zamestnancov a zamestnávateľov vyhľadáva túto formu práce je hneď viacero:

Práca "z domu" však môže mať aj negatívne stránky

Pre zamestnanca:

Pre zamestnávateľa:

Častý problém pre zamestnávateľov - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Pre obdobie mimoriadneho stavu (koronavírus, COVID-19) od 4.4.2020 platí:

Pri každom prijatí zamestnanca do zamestnania, pri jeho preložení na iné pracovisko alebo inú prácu, pri zavedení novej technológie, pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca s predpismi a povinnosťami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto povinnosť sa počas mimoriadneho stavu odkladá, ak túto povinnosť nie je možné zabezpečiť objektívne v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom, pričom zamestnávateľ je povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení. Nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. Riziko ohrozenia je na posúdení zamestnávateľom.

Objektívnymi spôsobom splnenia oboznamovacej povinnosti môže byť napríklad to, ak zamestnávateľ zabezpečí školenie BOZP prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej komunikácie, alebo má zaužívané e-learning školenia, alebo zabezpečí iné oboznámenie, ktoré nie je potrebné vykonávať formou hromadnej aktivity.

Hneď ako to bude možné, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadneho stavu si musí zamestnávateľ oboznamovaciu povinnosť splniť.

Veľkou komplikáciou pre zamestnávateľa u domáckych zamestnancov môže byť splnenie si povinností vyplývajúcich z BOZP a posudzovanie pracovných úrazov, kedy sa ťažko dokazuje, či skutočne išlo o úraz spojený s vykonávaním práce.

V prípade, že zamestnanec vykonáva prácu v bydlisku alebo inom dohodnutom mieste, je kontrola týchto priestorov zložitá a v prípade bydliska je toto možné len so súhlasom zamestnanca, pretože jeho bydlisko podlieha právu na nedotknuteľnosť obydlia.

2 možnosti zabezpečenia BOZP u domáckych zamestnancov:

Domácka práca a telepráca určite skrývajú veľký potenciál a v budúcnosti sa predpokladá ich využívanie v čoraz väčšej miere. Je však potrebné si uvedomiť, že napriek tomu, že predstavujú mnohé výhody pre obe strany, prinášajú so sebou aj isté negatíva a špecifiká, ktoré musí zamestnávateľ pred ich aplikáciou v praxi dostatočne zvážiť.

Aby bola celá agenda správne nastavená, odporúčame obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú s nastavením podmienok tohto typu práce skúsenosti. Zamestnávateľ tak bude mať istotu, že dodržuje všetky právne predpisy a zároveň minimalizuje riziká, ktoré mu môžu hroziť v prípade nesprávneho nastavenia pracovných podmienok.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky