Home office, domácka práca a telepráca, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

V dnešnej dobe nie je žiadnou novinkou, že čoraz viac zamestnancov pracuje z domu alebo na inom dohodnutom mieste. Ale aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi a zamestnancovi z takéhoto spôsobu práce?

Rozdiel medzi domáckou prácou a teleprácou (často nazývanou aj Home office):

Vykonávanie domáckej práce alebo telepráce je vhodné len v prípade určitých zamestnaní, a to takých, ktoré nevyžadujú neustálu prítomnosť zamestnanca na pracovisku, vyznačujú sa vysokou mierou samostatnosti a minimálnou závislosťou od pokynov zamestnávateľa. Najčastejšie ide o pracovné pozície v obchodnej a administratívnej oblasti (manažéri, účtovníci, obchodníci, rôzni administratívni pracovníci), v technickej oblasti  (grafici, programátori, architekti), v remeselnej oblasti (stolári, maliari) alebo v médiách (redaktori, editori).

Výnimky medzi prácou na pracovisku u zamestnávateľa a prácou "z domu"

Pre domáckych zamestnancov platia rovnaké pravidlá ako pre ostatných zamestnancov až na pár nasledovných výnimiek:

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním, doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce . Za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Takúto príležitostnú prácu zvyčajne zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci firemných benefitov.

AKTUALIZÁCIA - od 4.4.2020 platí nové ustanovenie v Zákonníku práce LEN pre obdobie mimoriadneho stavu (koronavírus, COVID-19): Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta.

Zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a nebránia tomu vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa.

Povinnosti zamestnávateľa voči domáckemu zamestnancovi:

+ ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ak ide o teleprácu:

►Vzor pracovnej zmluvy alebo iné dôležité pracovné dokumenty pri nástupe zamestnanca či skončení pracovného pomeru - všetko nájdete pod "jednou strechou" v našom e-shope.

Orientačné príklady, čo môže obsahovať zmluva/dohoda/dodatok k pracovnej zmluve o domáckej práci alebo telepráci:

Dôvodov, prečo čoraz viac zamestnancov a zamestnávateľov vyhľadáva túto formu práce je hneď viacero:

Práca "z domu" však môže mať aj negatívne stránky

Pre zamestnanca:

Pre zamestnávateľa:

Častý problém pre zamestnávateľov - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

AKTUALIZÁCIA - od 4.4.2020 platí nové ustanovenie v Zákonníku práce LEN pre obdobie mimoriadneho stavu (koronavírus, COVID-19): 

Pri každom prijatí zamestnanca do zamestnania, pri jeho preložení na iné pracovisko alebo inú prácu, pri zavedení novej technológie, pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca s predpismi a povinnosťami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto povinnosť sa počas mimoriadneho stavu odkladá, ak túto povinnosť nie je možné zabezpečiť objektívne v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom, pričom zamestnávateľ je povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení. Nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. Riziko ohrozenia je na posúdení zamestnávateľom.

Objektívnymi spôsobom splnenia oboznamovacej povinnosti môže byť napríklad to, ak zamestnávateľ zabezpečí školenie BOZP prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej komunikácie, alebo má zaužívané e-learning školenia, alebo zabezpečí iné oboznámenie, ktoré nie je potrebné vykonávať formou hromadnej aktivity.

Hneď ako to bude možné, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadneho stavu si musí zamestnávateľ oboznamovaciu povinnosť splniť.

Veľkou komplikáciou pre zamestnávateľa u domáckych zamestnancov môže byť splnenie si povinností vyplývajúcich z BOZP a posudzovanie pracovných úrazov, kedy sa ťažko dokazuje, či skutočne išlo o úraz spojený s vykonávaním práce.

V prípade, že zamestnanec vykonáva prácu v bydlisku alebo inom dohodnutom mieste, je kontrola týchto priestorov zložitá a v prípade bydliska je toto možné len so súhlasom zamestnanca, pretože jeho bydlisko podlieha právu na nedotknuteľnosť obydlia.

2 možnosti zabezpečenia BOZP u domáckych zamestnancov:

Domácka práca a telepráca určite skrývajú veľký potenciál a v budúcnosti sa predpokladá ich využívanie v čoraz väčšej miere. Je však potrebné si uvedomiť, že napriek tomu, že predstavujú mnohé výhody pre obe strany, prinášajú so sebou aj isté negatíva a špecifiká, ktoré musí zamestnávateľ pred ich aplikáciou v praxi dostatočne zvážiť.

Aby bola celá agenda správne nastavená, odporúčame obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú s nastavením podmienok tohto typu práce skúsenosti. Zamestnávateľ tak bude mať istotu, že dodržuje všetky právne predpisy a zároveň minimalizuje riziká, ktoré mu môžu hroziť v prípade nesprávneho nastavenia pracovných podmienok.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky