Home office, domácka práca a telepráca, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

V dnešnej dobe nie je žiadnou novinkou, že čoraz viac zamestnancov pracuje z domu alebo na inom dohodnutom mieste. Ale aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi a zamestnancovi z takéhoto spôsobu práce?

Rozdiel medzi domáckou prácou a teleprácou (často nazývanou aj Home office):

Vykonávanie domáckej práce alebo telepráce je vhodné len v prípade určitých zamestnaní, a to takých, ktoré nevyžadujú neustálu prítomnosť zamestnanca na pracovisku, vyznačujú sa vysokou mierou samostatnosti a minimálnou závislosťou od pokynov zamestnávateľa. Najčastejšie ide o pracovné pozície v obchodnej a administratívnej oblasti (manažéri, účtovníci, obchodníci, rôzni administratívni pracovníci), v technickej oblasti  (grafici, programátori, architekti), v remeselnej oblasti (stolári, maliari) alebo v médiách (redaktori, editori).

Výnimky medzi prácou na pracovisku u zamestnávateľa a prácou "z domu"

Pre domáckych zamestnancov platia rovnaké pravidlá ako pre ostatných zamestnancov až na pár nasledovných výnimiek:

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním, doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce . Za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Takúto príležitostnú prácu zvyčajne zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v rámci firemných benefitov.

Povinnosti zamestnávateľa voči domáckemu zamestnancovi:

+ ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ak ide o teleprácu:

►Vzor pracovnej zmluvy alebo iné dôležité pracovné dokumenty pri nástupe zamestnanca či skončení pracovného pomeru - všetko nájdete pod "jednou strechou" v našom e-shope.

Orientačné príklady, čo môže obsahovať zmluva/dohoda/dodatok k pracovnej zmluve o domáckej práci alebo telepráci:

Dôvodov, prečo čoraz viac zamestnancov a zamestnávateľov vyhľadáva túto formu práce je hneď viacero:

Práca "z domu" však môže mať aj negatívne stránky

Pre zamestnanca:

Pre zamestnávateľa:

Častý problém pre zamestnávateľov - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Veľkou komplikáciou pre zamestnávateľa u domáckych zamestnancov môže byť splnenie si povinností vyplývajúcich z BOZP a posudzovanie pracovných úrazov, kedy sa ťažko dokazuje, či skutočne išlo o úraz spojený s vykonávaním práce.

V prípade, že zamestnanec vykonáva prácu v bydlisku alebo inom dohodnutom mieste, je kontrola týchto priestorov zložitá a v prípade bydliska je toto možné len so súhlasom zamestnanca, pretože jeho bydlisko podlieha právu na nedotknuteľnosť obydlia.

2 možnosti zabezpečenia BOZP u domáckych zamestnancov:

Domácka práca a telepráca určite skrývajú veľký potenciál a v budúcnosti sa predpokladá ich využívanie v čoraz väčšej miere. Je však potrebné si uvedomiť, že napriek tomu, že predstavujú mnohé výhody pre obe strany, prinášajú so sebou aj isté negatíva a špecifiká, ktoré musí zamestnávateľ pred ich aplikáciou v praxi dostatočne zvážiť.

Aby bola celá agenda správne nastavená, odporúčame obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú s nastavením podmienok tohto typu práce skúsenosti. Zamestnávateľ tak bude mať istotu, že dodržuje všetky právne predpisy a zároveň minimalizuje riziká, ktoré mu môžu hroziť v prípade nesprávneho nastavenia pracovných podmienok.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky