Ako správne dohodnúť druh práce v pracovnej zmluve

Jednou zo zákonných náležitostí pracovnej zmluvy je druh práce a jeho stručná charakteristika. Zákonník práce bližšie nešpecifikuje, ako má byť druh práce uvedený. Je teda na zamestnávateľovi stanoviť ho správne a tak, aby sa, okrem iného, aj vyhol komplikáciám pri preraďovaní zamestnanca na inú prácu.

Druh práce

Dojednaný druh práce a jeho stručná charakteristika má čo najpresnejšie vystihovať podstatu dohodnutej práce, ktorú zamestnávateľ od zamestnanca bude vyžadovať. Zároveň určuje "hranice" zamestnávateľa pri zadávaní pracovných úloh zamestnancovi.

Najčastejšie sa v praxi ako druh práce uvádza priamo názov pracovnej pozície, napr. účtovník. Je však možné ho vymedziť aj priamym pomenovaním práce, napr. vedenie účtovníctva. Forma uvedenia druhu práce závisí od rozhodnutia zamestnávateľa, ale aj od dohody so zamestnancom.

Druh práce by však nemal byť vymedzený príliš neurčito, aby vo svojich dôsledkoch nespôsoboval neplatnosť právneho úkonu pre neurčitosť.

Je lepšie užšie alebo širšie vymedzenie druhu práce?

Druh práce môže byť dohodnutý užšie alebo širšie. Pokiaľ je to možné, odporúča sa uvádzať druh práce širším spôsobom, napríklad predavač, účtovník...

Pokiaľ by druh práce bol vymedzený užšie, napríklad predavač oddelenia lahôdok alebo mzdový účtovník alebo finančný účtovník, potom by prípadné preradenie zamestnanca na inú prácu bolo možné len s jeho súhlasom.

Príklad: V pracovnej zmluve má zamestnanec ako druh práce uvedené "predavač potravín". V rámci svojich potrieb je zamestnávateľ oprávnený zamestnanca preraďovať medzi oddeleniami, napríklad z oddelenia pečiva do oddelenia mäsa. Pokiaľ by však mal zamestnanec uvedený druh práce užším spôsobom, napríklad "predavač na oddelení mäsa", jeho preradenie na akékoľvek iné oddelenie je možné len s jeho súhlasom.

Kumulatívne a alternatívne vymedzenie druhu práce

Zákonník práce nevylučuje, aby v pracovnej zmluve bol druh práce uvedený ako kombinácia viacerých pracovných pozícií, napr. vodič a skladník, pričom obe pozície sa budú vykonávať súbežne = kumulatívne vymedzenie druhu práce.

Obe zmluvné strany sa môžu dohodnúť na tom, že každú pozíciu bude zamestnanec vykonávať v určité dni alebo v iné dohodnuté časové úseky = alternatívne vymedzenie druhu práce.

Príklad: Zamestnanec má dohodnutý druh práce "balič a operátor vo výrobe".  Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodne v pracovnej zmluve, v pracovnom poriadku alebo v inom internom dokumente na presnom rozdelení pracovného času medzi obe práce. Tzn. "Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodol, že prácu ako balič bude vykonávať v rámci pracovného týždňa vždy v pondelok a v utorok, v pracovnom čase od 8:00 do 17:00. V stredu, vo štvrtok a v piatok, v čase od 6:00 do 15:00, bude vykonávať prácu ako operátor vo výrobe."

Pozor však na uvedenie prehnaného množstva názvov pracovných pozícií ako druhu práce, pretože by to mohlo byť posudzované ako obchádzanie zákona.

Stručná charakteristika druhu práce

Zamestnávateľ je povinný v pracovnej zmluve uviesť nielen druh práce, ale aj stručnú charakteristiku tejto práce. Zákonník práce bližšie nešpecifikuje rozsah. Zostáva teda opäť na zamestnávateľovi, čo považuje za podstatné uviesť, aby zamestnanec mal predstavu, aké práce bude pre zamestnávateľa vykonávať.

V praxi je zaužívané, že rozpätie zvyčajne záleží od náročnosti pracovnej pozície, tzn. pri menej náročnej pozícii sa môže uviesť len niekoľko slov a naopak, pri náročnejších pozíciách aj niekoľko viet.

Príklad: Zamestnanec pracuje počas letnej sezóny ako predavač v stánku s ovocím a zeleninou. Druh práce a jeho stručná charakteristika by mohla byť uvedená v pracovnej zmluve napríklad nasledovne: "Predavač - ambulantný predaj ovocia a zeleniny".

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky