Dohoda o zrážkach zo mzdy podľa Zákonníka práce

Nie všetky zrážky zo mzdy zamestnanca môže zamestnávateľ vykonávať automaticky, bez jeho súhlasu. Ktorých špecifických prípadov sa to týka a ako uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy?

Zákonné zrážky

Zákonník práce presne špecifikuje, ktoré zrážky zo mzdy môže vykonávať aj bez súhlasu zamestnanca a v nasledovnom poradí:

  1. zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
  2. preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
  3. sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
  4. peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
  5. neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
  6. nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
  7. náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
  8. náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
  9. sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4 Zákonníka práce.

Tieto zrážky majú prednosť pred všetkými ostatnými.

Ostatné zrážky

Ostatné peňažné zrážky zamestnanca mimo vyššie uvedeného zoznamu môžu byť zrazené zo mzdy až po uzatvorení písomnej dohody o zrážkach medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Týka sa to prípadov ako napríklad náhrada škody spôsobenej zamestnancom, spôsobenie schodku na zverených hodnotách, zrážka za stravovanie alebo splácanie pôžičky poskytnutej zamestnávateľom.

V prípade, ak zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie prostredníctvom stravných lístkov alebo formou finančného príspevku na stravovanie, odporúča sa podpísať dohodu o zrážkach už pri nástupe zamestnanca.

Máte záujem o dohodu o zrážkach zo mzdy za stravné lístky? Vypracovaný vzor nájdete v našom e-shope, alebo kliknite na banner nižšie.

Obsah dohody o zrážkach zo mzdy

Žiadny právny predpis neupravuje, ako má vyzerať Dohoda o zrážkach zo mzdy. Mala by však obsahovať:

Príklad: Zamestnanec poškodil firemný mobil tak, že už nebola možná jeho oprava. Zamestnávateľ vyčíslil zostatkovú cenu mobilu vo výške 300 Eur. So zamestnancom sa dohodli, že táto suma bude uhradená formou 3 zrážok zo mzdy zamestnanca. V dohode o zrážkach zo mzdy zamestnávateľ okrem dôvodu, ktorým je poškodenie firemného mobilu konkrétnej značky a celkovej sumy zrážok, uvedie aj výšku jednotlivých zrážok a informáciu, z ktorej mzdy sa bude konkrétna zrážka realizovať. Tzn. " Zamestnanec podpisom tejto dohody udeľuje zamestnávateľovi súhlas na vykonávanie pravidelných mesačných zrážok zo mzdy nasledovne: 1. zrážka vo výške 100 Eur zo mzdy za mesiac júl 2018, 2. zrážka vo výške 100 Eur zo mzdy za mesiac august 2018, 3. zrážka vo výške 100 Eur zo mzdy za mesiac september 2018."

Pokiaľ by zamestnanec odmietol podpísať dohodu o zrážkach, zamestnávateľ mu nesmie siahnuť na mzdu a vzniknutý dlh musí od zamestnanca vymáhať iným spôsobom, napríklad súdnou cestou.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky