Najdôležitejšie podmienky pri uzatváraní a platnosti Dohody o vykonaní práce

Zamestnávatelia často uzatvárajú so zamestnancom Dohodu o vykonaní práce namiesto pracovnej zmluvy. Aké podmienky musia byť splnené, aby uzatvorenie takejto dohody bolo vôbec možné a aké povinnosti zamestnávateľovi vznikajú pri takomto spôsobe zamestnávania?

Dohoda o vykonaní práce (ďalej aj ako "DVP" alebo "dohoda") je základným dokumentom uzatvoreným medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, na základe ktorého vykoná zamestnanec pre zamestnávateľa príležitostnú (jednorazovú) prácu a za určitý čas. Preto je potrebné, aby takáto dohoda obsahovala zrozumiteľné údaje a jasne stanovené podmienky, ktoré budú určovať základnú hranicu „správania sa“ oboch zmluvných strán. Tým sa v budúcnosti môže predísť nielen prípadným sporom v pracovnoprávnych vzťahoch, ale aj zbytočným sankciám zo strany orgánov inšpekcie práce.

Podmienky platnosti uzatvorenia Dohody o vykonaní práce:

Povinný obsah podľa Zákonníka práce:

Odporúčaný obsah dohody:

Pri uzatváraní Dohody o vykonaní práce musí zamestnávateľ myslieť aj na nasledovné:

Skončenie Dohody o vykonaní práce

Zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť vtedy, ak zamestnanec pracovnú úlohu nevykonal v dohodnutej dobe. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky (zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla). Zákonník práce nezakazuje ukončiť dohodu obojstrannou dohodou oboch účastníkov k dohodnutému dňu.

DVP patrí medzi najčastejšie kontrolované oblasti ľudských zdrojov zo strany kontrolných orgánov, preto nie je odporúčané vytvárať si ju vo vlastnej réžii podľa neoverených bezplatných vzorov z internetu. Tie totiž môžu obsahovať závažné chyby, alebo v nich absentujú zákonné náležitosti a takáto dohoda môže v konečnom dôsledku zamestnávateľovi viac uškodiť ako pomôcť.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky