Najdôležitejšie podmienky pri uzatváraní a platnosti Dohody o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti je základným dokumentom uzatvoreným medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, na základe ktorého zamestnanec vykonáva LEN príležitostnú činnosť, v maximálnom rozsahu 10 hodín týždenne. Preto musí obsahovať jednoznačné údaje a podmienky, ktoré budú určovať základnú hranicu „správania sa“ oboch zmluvných strán.

Podmienky platného uzatvorenia Dohody o pracovnej činnosti:

Povinný obsah dohody podľa Zákonníka práce:

Odporúčaný obsah dohody:

Pri uzatváraní DPČ musí zamestnávateľ myslieť aj na nasledovné:

Skončenie DPČ

Túto dohodu možno skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená. V dohode je možné dohodnúť aj ďalšie spôsoby skončenia charakteristické pri zamestnávaní na pracovnú zmluvu/pracovný pomer. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Opäť treba prihliadať aj na správne doručenie ukončenia dohody, inak sa môže stať, že skončenie bude neplatné.

DPČ ako aj ostatné podobné dohody patrí medzi často kontrolované oblasti ľudských zdrojov zo strany kontrolných orgánov, preto nie je odporúčané vytvárať si ju vo vlastnej réžii podľa neoverených bezplatných vzorov z internetu. Tie totiž môžu obsahovať závažné chyby, alebo v nich absentujú zákonné náležitosti a takáto dohoda môže v konečnom dôsledku zamestnávateľovi viac uškodiť ako pomôcť.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky