Alkohol na pracovisku nemusí byť vždy dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Pozitívny výsledok kontroly však nemusí vždy znamenať závažné porušenie pracovnej disciplíny, a teda viesť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru.

Zamestnávateľ má právo kontrolovať svojich zamestnancov na prítomnosť alkoholu pravidelne, náhodným spôsobom, alebo ak má podozrenie, že nejaký zamestnanec je pod vplyvom alkoholu.

Vizuálne zistenie alkoholu u zamestnanca (nerovnováha v chôdzi, zmena reči, zápach alkoholických nápojov z úst) ani za prítomnosti svedkov nie je dostatočné. Kontrola sa musí uskutočniť preukázateľným spôsobom.

Ako postupovať pri kontrole

Kontrolu dychovej skúšky zamestnanca vykonáva oprávnená osoba za prítomnosti minimálne jedného svedka. Osoby, ktoré sú oprávnené dať zamestnancovi pokyn na vykonanie testu a zabezpečiť správny postup pri testovaní, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku, v inom internom predpise alebo ju určí či poverí iným spôsobom.

Test sa vykonáva pomocou alkohol testera, ktorý musí byť pravidelne kalibrovaný a testovaný podľa pokynov výrobcu. V opačnom prípade môže byť výsledok spochybniteľný. Pre potvrdenie výsledku sa skúška zvyčajne opakuje o pár minút neskôr. Nie zriedka sa zisťuje prítomnosť alkoholu v krvi aj v zdravotníckom zariadení.

Následne sa o výsledku dychovej skúšky vystaví záznam, ktorý by mal obsahovať:

Ak sa zamestnanec bez vážnych lekárskych dôvodov odmietne podrobiť dychovej skúške, jej výsledok sa považuje za pozitívny. Treba však urobiť záznam o odmietnutí dychovej skúšky s podpismi svedkov.

Kedy už ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny

Zo súdnej praxe vyplýva, že požívanie alkoholických nápojov na pracovisku alebo počas pracovného času aj v menšom množstve, prípadne nástup do zamestnania pod ich vplyvom, môže, ale nemusí byť považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny a automaticky končiť tzv. hodinovou výpoveďou.

Pozitívne zistenie prítomnosti alkoholu nemusí vždy, bez ďalšieho porušenia povinností zamestnanca, mať takú intenzitu, aby ho bolo možno považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Zákonník práce, ani iné právne predpisy neurčujú hranicu medzi závažným a menej závažným porušením pracovnej disciplíny, ale ponechávajú toto rozhodnutie na zamestnávateľovi. Ten musí okrem posúdenia pozitívneho výsledku dychovej alebo krvnej skúšky zohľadniť aj ďalšie faktory:

Keďže okamžité skončenie pracovného pomeru sa považuje za výnimočné a príležitostné, zostáva len odporúčať zamestnávateľom, aby vždy zvažovali všetky okolnosti konkrétneho prípadu.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky